Ansvar vid asbesthantering

Trots det svenska totalförbudet av asbest (1982), är förekomsten fortfarande ett stort problem i Sveriges byggnadsbestånd.

På grund av de stora hälsoriskerna får yrkesarbetare enligt lag inte utsättas för asbest. Det är upp till byggherre, projektör, BAS-P, BAS-U och arbetsgivaren att säkerställa en säker arbetsmiljö och korrekt hantering av asbest.

Ansvarig är skyldig att göra noggranna kontroller vid misstanke om asbestförekomst. Minsta osäkerhet skall följas av miljöinventering, provtagning och analys hos godkända laboratorier med specialistkompetens och analysutrustning.

Det är också arbetsgivarens ansvar att säkerställa att anställda som ska arbeta med och hantera asbestmaterial har giltig utbildning och kompetens.

När du misstänker asbest som yrkesman

I Sverige är det tillåtet att demontera och lämna asbesthaltigt material för deponering så länge detta sker på ett godkänt sätt. Arbetsmiljöverkets föreskrifter beskriver hur asbestrivning skall utföras.

Du får inte påbörja ett rivningsarbete innan asbestanalysens provsvar har erhållits. Om provresultatet påvisar asbestförekomst måste du söka tillstånd innan rivnings- eller andra installations- och byggnadsarbeten påbörjas.

Tillstånd för rivning och asbestsanering söker företag och yrkesmän hos Arbetsmiljöverket.

 Läs mer om asbest och gällande regler på Arbetsmiljöverkets hemsida >>

Privatpersoner som renoverar

Arbetsmiljöverkets regler för asbest gäller endast företag och yrkesmässig hantering. Privatpersoner behöver således inte söka tillstånd men bör ändå följa Arbetsmiljöverkets regler vid asbesthantering.

Eftersom asbestexponering innebär stora hälsorisker är det klokt att arbeta på ett säkert sätt i äldre fastigheter. Det är viktigt både med tanke på din egen hälsa men också för anhöriga och grannar som vistas i samma byggnad. Asbestfibrer är väldigt lättflyktiga och kan spridas mellan olika byggnadsdelar via ventilation och andra luftströmmar samt via kläder, verktyg och dylikt.

Framför allt så är det värdefullt att vidta säkerhetsåtgärder med hänsyn till de hantverkare som eventuellt anlitas efter ett rivningsmoment eller som gör installationer och som annars riskerar frekvent arbete i utrymmen med hälsovådligt asbestdamm.

Misstänker du att det finns asbesthaltigt byggnadsmaterial i ditt hus så ta prover och lämna till analys. Vid asbestförekomst rekommenderar vi att du anlitar godkänt saneringsföretag. 

Asbest-Ident

Öppettider UMEÅ
Mån - Tors 08 - 16:30   |   Fre 08 - 14:30  |  Lunch 12 - 12:30

Öppettider ÖREBRO
Mån - Tors 10 - 16   |   Fre 10 - 14.30  |  Lunch 12 - 12:30

Kontakta Umeå

Skiljevägen 42, 904 26 Umeå
070 767 70 40
umea@asbest-ident.se 

Kontakta Örebro

Nastagatan 15, 702 27 Örebro
070 299 27 11
orebro@asbest-ident.se