Övriga prover

Även om vi på Asbest-Ident har ett särskilt intresse och kunskap om asbest så finns förstås även andra skadliga ämnen som påverkar människor, byggnader och vår miljö. Asbets-Ident kan bistå med analys av dessa prover via vår samarbetspartner Eurofins Pegasus och hjälper dig med beställning och adminstration. På den här sidan hittar du kortfattad information om några av de vanligast ämnena som analyseras.

Läs mer om provtagning och vad som är viktigt att tänka på i vår provtagningsguide. 

Mögel och mikrobiell påväxt

Begreppet ”mikrobiell påväxt” används ofta som ett samlingsnamn för olika typer av mikroskopiska svampar och bakterier som växer i flercelliga grenade trådar. Dessa spelar en betydelsefull roll i naturen eftersom de bryter ned dött organiskt material. Samtidigt har många mögelarter visat sig ge problem i byggnader och för människors hälsa.

Även i hus växer mögel gärna på organiska material som träfasader och takfötter. Mögel kan även upptäckas på oorganiskt material som exempelvis betong eller plast som har blivit nedsmutsat.

Mögel trivs i fuktiga miljöer och risk för mögelpåväxt finns vid temperaturer mellan 0-40 °C. Den optimala temperaturen ligger mellan 20-25°C. Skadesvampar kan dock drabba bostäder redan vid 5-10 °C. Bostäder med dålig luftventilation eller bristfälligt fuktskydd är extra sårbara.

Mögelsporer finns alltid närvarande i utomhusluften särskilt sommartid. Många mögelsorter kan överleva långa torrperioder men så snart luftfuktigheten stiger börjar möglet att växa igen. 

Skadekontroll

Det är inte tillräckligt att bedöma förekomst av en mikrobiell påväxt med hjälp av endast syn, lukt eller fuktmätningar.

Skadekontrollanalys visar om ett materialprov innehåller mögel eller bakterier samt i vilken koncentration. Analysen detekterar både gamla skador (döda mikroorganismer) och nya skador (levande mikroorganismer), men skiljer dem inte åt.

När ska man utföra analysen?

  • Vid misstänkt fuktskada på byggnad.
  • När man har en konstaterad skada och vill kontrollera utbredningen i syfte att begränsa åtgärdens storlek.

Analysen verifierar en skada genom ett mått på sammanslagna (totala) antalet levande och döda mikroorganismer. Genom att analysera fler prover kan man även bedöma var skadan finns och inte finns (utbredning).

PCB

PCB (polyklorerade bifenylerär) är ett samlingsnamn för en grupp giftiga och svårnedbrytbara ämnen. PCB är fettlösligt och lagras därför i fettvävnaden hos levande varelser. Det betyder att halterna av PCB blir högre i toppen av näringskedjan. PCB-föreningarna har skadliga effekter på både djur och människor. PCB betraktas idag som cancerframkallande.

Ämnet har använts inom industrin sedan 1930-talet och förbjöds i Sverige på 70-talet. Användningsområdena har varit många och idag kan man hitta PCB i fog- och golvmassor, isolerrutor, färger, plaster etc. Användningen av PCB har fått allvarliga konsekvenser för miljön som följd av spridning via avfallshantering och förbränning men också genom läckage från byggnader och utrustning.

Byggnader som innehåller PCB behöver saneras och PCB-haltigt material skall hanteras och deponeras som farligt avfall. 

Tänk på att PCB-prover skall packas i aluminiumfolie och sedan läggas i provpåse som försluts noga. 

PAH

PAH (polycykliska aromatiska kolväten) är en grupp cancerogena ämnen som bildas vid förbränning. PAH:er finns i petroleum och bildas även vid grillning av mat. PAH-olja används vidare som tillsats till gummidäck för bilar och cyklar.

Småskalig vedeldning, fordons- och  fartygstrafik samt rökning är de huvudsakliga källorna till utsläpp av PAH-ämnen i luft, medans spill av eldningsolja ger utsläpp av PAH till mark och vatten. 

Genom att identifiera och dokumentera föroreningens utbredning underlättas riskbedömningen av PAH-förorenade områden och byggnader.

Rötsvamp

Det finns en mängd olika typer av rötsvampar. Den vanligaste sorten i hus är brunrötesvamp som finns i cirka 180 olika arter.

Röta är ett gammalt ord som använts för en rad olika nedbrytande processer. Rötsvampar bryter ner virkets cellulosa och detta försvagar husets konstruktion. Ett kännetecken kan vara sprucket eller missfärgat virke där veden är mjuk och smulas sönder.

För husägaren är den mest fruktade rötsvampen den äkta hussvampen (serpula lacrymans). Hussvampen kan transportera vatten flera meter genom sitt mycel och även förse sig med vatten genom att bryta ned cellulosan i trä. Hussvampen kan under optimala förhållanden växa så fort som 6 mm per dygn.

Rötskadeanalys

Den information som ges i en rötskadeanalys kan vara ett viktigt underlag för beslut om renovering eller saneringsåtgärd.

Via analysen påvisas förekomst av rötsvamp samt artbestämning av samtliga rötsvampar som förekommer i provet. Åldern på rötskadan kan också uppskattas.

Asbest-Ident

Öppettider UMEÅ
Mån - Tors 08 - 16:30   |   Fre 08 - 14:30  |  Lunch 12 - 12:30

Öppettider ÖREBRO
Mån - Tors 10 - 16   |   Fre 10 - 14.30  |  Lunch 12 - 12:30

Kontakta Umeå

Skiljevägen 42, 904 26 Umeå
070 767 70 40
umea@asbest-ident.se 

Kontakta Örebro

Nastagatan 15, 702 27 Örebro
070 299 27 11
orebro@asbest-ident.se